Biblia nie mówi wprost o Halloween ale porusza różne tematy dotyczące symboli związanych z jego obchodami. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić biblijny punkt widzenia na kwestie związane z tym, co w owym dniu się “świętuje”.

Śmierć

Geneza Halloween wywodzi się od celtyckiego festiwalu Samhain, opartym na wierzeniach, że w nocy 31 października umarli powracali aby straszyć i dręczyć żywych. Był to dzień w którym, jak wierzono, świat rzeczy naturalnych oraz świat nadprzyrodzony zderzały się ze sobą. Śmierć i duchy były centralnym elementem ceremonii Samhain i do dziś pozostają atrakcyjnym tematem dla osób obchodzących Halloween.

Halloween świętuje wszystko to, co związane jest ze śmiercią i światem ciemności. Wywyższanie ciemności sprzeciwia się temu, czego naucza nas Biblia. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat aby zwyciężyć księcia ciemności, szatana i dokonał tego, gdy powstał z martwych. Naszą nadzieją, którą mamy od Pana Jezusa jest radość, pokój, bezpieczeństwo i życie wieczne. Nie ma to nic wspólnego z mękami, strachem, ciemnością i śmiercią.

Duchy, zombie i demony

Można wiele powiedzieć o tym, co dzieje się z nami po naszej śmierci. Na przykład (zob. Łukasza 16:19-31), opowiedziana przez Pana Jezusa historia o bogaczu i Łazarzu mówi nam, że po śmierci sprawiedliwi przeniosą się do miejsca, w którym zostaną pocieszeni, a niesprawiedliwi pójdą na miejsce męki, w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Odchodząc z tego świata udajemy się do jednego z tych dwóch miejsc. Gdy bogacz poprosił, aby Łazarz poszedł ostrzec jego krewnych przed konsekwencjami niesprawiedliwego życia, jego prośba nie została wysłuchana. Musimy wziąć pod uwagę, że szczegóły o których mówił Pan Jezus nie są przypadkowe, tak mają się sprawy w rzeczywistości. Ponadto czytamy w Słowie Bożym:

(Hebrajczyków 9:27) A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd.

Apostoł Paweł rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nie ma tutaj żadnego nieporządku. Nie ma duchów wędrujących sobie po świecie, próbujących nawiązać kontakt z żywymi. Świat duchowy podporządkowany jest nakazom Boga, który posiada całkowity autorytet i kontrolę nad wszystkim. W 2 Koryntian 11 czytamy:

(2 Koryntian 11:14-15) I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.

Szatan oraz służące mu demony nie są mitem, istnieją naprawdę. Wykorzystują one ludzi wierzących w duchy, upiory, zombie itd. które są wymysłem i mistyfikacją świata ciemności. Ma to na celu dręczenie ludzi, utrzymywanie ich pod presją strachu, starając się jednocześnie uniemożliwić im poznanie Bożej prawdy.

Tak więc Halloween, w sposób pozornie zabawny i nieszkodliwy świętuje i promuje to wszystko, czego używa nasz przeciwnik aby wyrządzić nam szkodę. Biblijny chrześcijanin nie powinien wierzyć w duchy, wampiry, zombie itd. Nie powinien również okazywać strachu, wiemy bowiem z Ewangelii, że Jezus Chrystus posiada autorytet nad szatanem i demonami, ponieważ zwyciężyl nad nimi umierając na krzyżu i zmartwychwstając.

Wróżby, czary i przesądy

Wróżby, czary, przesądy stanowią nieodłączną część historii Halloween. Biblia wyraża się jednoznacznie na temat osób, które korzystają z usług czarowników, szamanów i wszelkiego rodzaju wróżbitów. Wszystko to nie podoba się Bogu. Pamiętając o tym, co mówi wspomniany już 2 Koryntian 11:14-15, rozważmy również inny fragment Pisma:

(Izajasza 8:19) A gdy będą wam mówić: Radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie: Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?

Powodem, dla którego Bóg nie toleruje tych rzeczy jest to, że są one formą bałwochwalstwa zmierzającą do kultu szatana. W konsekwencji ludzie nie ufają Bogu i prowadzi ich to do duchowego skażenia.

Inne fragmenty Słowa Bożego

(Powtórzonego Prawa 18:10-12) Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik; Ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Panu. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Twój Bóg, wypędza przed tobą te narody.

(1Tymoteusza 4:1) A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów.

(Kapłańska 20:6) Przeciwko człowiekowi, który zwróci się do czarowników i wróżbitów, by cudzołożyć za ich przykładem, zwrócę swoje oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.

Szanowni czytelnicy, zachęcam was do lektury Biblii, abyście mogli dogłębnie poznać obietnice życia dane nam przez Pana Jezusa Chrystusa oraz lepiej i dokładniej rozważyli to, co wspolnie świętujecie każdego roku na przełomie października i listopada.

SOLI DEO GLORIA