Podkreślone słowa są cytatem Pisma Świętego lub materiału źródłowego z podłączonym linkiem. Zachęcam jednak do samodzielnego czytania Pisma wraz z obszernym kontekstem i nie poleganie wyłącznie na podłączonych cytatach czy linkach. Ważne jest też, aby tłumaczenie Biblii było wierne (np. UBG), a nie jej parafraza jak np. Słowo Życia.

Słowem wstępu

Nie chcę aby ten artykuł (ani żaden inny prezentowany na moim blogu) był powodem do obrażania się, ani był posyłany komukolwiek w celu wzbudzania złości czy kłótni. Przedstawiane poniżej zjawiska nie są osądem czytelnika, ale raczej są krótkim opisem tego co można znaleźć w dzisiejszym Chrześcijaństwie. Pewne elementy ”deszczu” są często spotykane w Zborach Pańskich; jeśli nie jest to artykułowane bezpośrednio zza pulpitu, to pewnie są osoby które poniższe poglądy przywiozły z konferencji, czy odkryły na mediach społecznościowych. Nie jest to za każdym razem powód do wzywania aby opuścić daną społeczność czy publicznie napiętnować poszczególne osoby. Musimy po prostu żyć z ułomnościami ciała i ducha, i w miarę poznania umacniać najpierw siebie a następnie innych. Dlatego odkrycie czegoś, co jest opisane poniżej nie powinno być powodem do robienia taniej sensacji, ale raczej powodem do walki z herezją tak, aby pozyskać Brata czy Siostrę. Dzisiaj ten rodzaj służby jest często zaniedbany i próba podjęcia rozmowy może być odebrana jako atak personalny. Zresztą jest cała spora grupa ludzi (nie będę reklamować podając ich nazwiska), którzy różnice doktrynalne używają jako wymówkę aby ośmieszać i oczerniać całe społeczności czy wyznania. Tak być Bracia nie powinno!!! Ten kto jest w Chrystusie jest Nowym Stworzeniem i jeśli nawet upadnie to PAN go podniesie. Jest to prawda nie tylko w osobistym wymiarze, ale również w wymiarze całych Społeczności. Ten ”duch kłótliwości” za sprawą mediów społecznościowych pożarł w ostatnich latach braterskie rozmowy nad doktryną czy etyką. Dlatego chce wyraźnie zaznaczyć, że omówienie poniższych zjawisk nie jest wetknięciem kija w mrowisko dla osobistej satysfakcji. Elementy ”pszenicy i kąkolu” czy ”kozłów i owiec” mamy w każdej społeczności i walka w cielesny sposób z tymi rzeczami NIC nie przynosi. -Zapraszam więc do czytania w sposób godny naśladowców Drogi Pańskiej.

Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe (Część I)

W następstwie działalności Latter Rain Movement pod koniec lat 40-tych XX wieku i później również innych pokrewnych mu ruchów propagujących doktrynę dominionizmu, na łonie kościoła ewangelicznego oraz zielonoświątkowego zaczęły pojawiać się koncepcje, które pozornie wydają się być biblijnymi, jednak nimi nie są, gdyż są wyjęte z kontekstu oraz miejsca i czasu. Jedną z takich koncepcji jest tzw. “Przebudzenie lub Ożywienie Duchowe”.

Teologia dominionizmu (co to jest dominionizm)# głoszona przez fałszywych nauczycieli z Latter Rain Movement (Ruch Późnego Deszczu) spowodowała, iż wielu ludzi związanych z kościołami pentekostalnymi, neopentekostalnymi i charyzmatycznymi wierzy, że przed powrotem Chrystusa po swój Kościół i związanym z nim zmartwychwstaniem tych, którzy umarli w Chrystusie (1 Tesaloniczan 4:13-18), nastąpi bezprecedensowe “ożywienie o zasięgu światowym”. Niektórzy ośmielają się nawet twierdzić, że Chrystus nie może powrócić i nie powróci, dopóki nie dojdzie do wspomnianego tutaj “ożywienia”.

1. Ożywienie

Co oznacza to słowo, w którym tak wielu ludzi pokłada swoją wiarę oraz nadzieję dla obecnego świata? Zajrzyjmy do słownika SJP:

Ożywić:

1. Uczynić żywym, przywrócić do życia

2. Nadać żywy wygląd czemuś, pobudzić, wywołać ożywienie

3. Ożywić się – nabrać życia, rozruszać się

Ożywienie:

1. Ekscytacja, wzburzenie, podniecenie

2. Ruchliwość, zapał, entuzjazm

3. Intensyfikacja, rozkwit czegoś

4. Przypisanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom natury lub pojęciom abstrakcyjnym

Na bazie tych definicji możemy wyciągnąć wniosek, że “ożywienie” powinno oznaczać coś w rodzaju dodania wigoru, pobudzenia czegoś, co już wcześniej posiadało życie. W sensie duchowym “ożywienie” mogłoby się odnosić do tych wszystkich chrześcijan, którzy wprawdzie narodzili się na nowo, ale brakuje im zapału i entuzjazmu aby okazywać posłuszeństwo i służyć Panu, dlatego powinni zostać “ożywieni”.

Tymczasem, po sumiennym zbadaniu różnych wersji podawanych przez zwolenników dominionizmu dochodzimy do wniosku, że przez “ożywienie” rozumieją oni bardzo różne rzeczy. Niektóre z nich znajdują się na poniższej liście (lista nie jest wyczerpująca):

– Nawrócenie całego świata do Chrystusa

– Nawrócenie większości ludzi do Chrystusa

– “Chrystianizacja” świata (fałszywa nauka G12)

– Nauczanie narodów (fałszywa nauka G12)

– Podbój narodów “dla Chrystusa” (dominionizm)

– Kościół rządzący narodami (dominionizm)

– Nawrócenie całego narodu (oczywiście chodzi o naród danego wierzącego)

– Masowe nawrócenia

– Głoszenie Ewangelii na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom (Mateusza 24:14). Nie ma to nic wspólnego z ożywieniem; sam Jezus Chrystus głosił Ewangelię wielu ludziom, jednak większość nie nawróciła się.

– Kościół wypełniony “duchem śmiechu” lub “pijany w duchu”. Rzeczy nie mające nic wspólnego ze Słowem Bożym

– “Nowe namaszczenie” Kościoła (neo-pentekostalizm)

– Kościół wkracza w “nowy paradygmat” (fałszywa nauka G12)

– Nawrócenie całej rodziny wierzącego

– Prawdziwy chrześcijan wzrastający w wierze i uświęceniu w pełnym tego słowa znaczeniu

Oczywiście, jeśli miałbym zaakceptować słowo “ożywienie” jako takie pozostałbym przy ostatniej definicji: prawdziwie wierzący wzrastający w prawdziwym uświęceniu. W historii Kościoła miało to miejsce wielokrotnie, w różnych miejscach i w różnych czasach, gdy Pan używając wierzących napełnionych Duchem Świętym, dokonywał nawrócenia wielu mężczyzn, kobiet i dzieci, oraz ich wzrostu w uświęceniu i w miłości do Chrystusa. We wszystkich przypadkach rolę pierwszoplanową bez wątpienia wypełniał Duch Święty, który w zgodności z wierzącym rozniecał w nim dar Boży. (2 Tymoteusza 1:6)

Dlatego sama historia Kościoła Chrystusowego świadczy o tym, że miały miejsce “ożywienia” lub “przebudzenia”, jeśli chcemy je tak nazwać, istnieje jednak przepaść pomiędzy nimi i tak zwanym “światowym ożywieniem”, którego nie możemy znaleźć w proroctwach biblijnych, oczywiście do czasu, gdy Kościół zostanie zabrany z ziemi przez Pana. Kto twierdzi coś innego, oszukuje siebie samego oraz wszystkich swoich słuchaczy.

Ożywienie światowe…Teraz?

Jednym z fragmentów Pisma, na którym opierają się zwolennicy i obrońcy doktryny “ożywienia światowego” zbliżającego się na sposób wczesnego i późnego deszczu, jest (Jakuba 5:7-8)

“Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.”

Jeśli przeczytamy to uważnie, zdamy sobie sprawę z tego, że mowa jest tutaj o czymś zupełnie innym. Autor nawołuje wierzących w Chrystusa do okazania cierpliwości i umacniania serc w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Innymi słowy jest to wezwanie do cierpliwego oczekiwania w uświęceniu na pochwycenie wszystkich prawdziwych wierzących.

Monstrualne odstępstwo

Słowo Boże naucza czegoś zupełnie innego niż to, w co wierzy wielu ludzi w obecnych czasach. Zostaliśmy o tym uprzedzeni i ostrzeżeni:

“Prosimy was bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia.” (2 Tesaloniczan 2:1-3)

Z tym właśnie mamy obecnie do czynienia, chociaż nie zawsze jest łatwo mówić o nich i  rozpoznawać owe odstępstwa i herezje. Wśród wielu innych na czoło wysuwają się następujące:

Rząd 12 (G12), Dominionizm (Kingdom Now – Królestwo Teraz), Pozytywizm, Gnostycyzm (New Age – Nowa Era), Super Wiara (Word-of-Faith Movement), New Apostolic Reformation, Materializm (Ewangelia sukcesu), Ekumenizm, Charyzmatycy, Fałszywy Mesjanizm (judaizanci), Emocjonalizm, Fałszywe namaszczenie, Emerging Church (Wynurzający się kościół) itd… Lista praktycznie nie ma końca…

Wśród tych, którzy wierzą, że nadchodzi “Światowe Ożywienie” znajdują się tacy, którzy nauczają i działają w celu stworzenia silnej grupy fałszywych apostołów i proroków którzy wzorem “super ludzi” spod znaku “nowego namaszczenia” mają dokonać imponujących znaków i manifestacji duchowych, aby następnie objawić nowe doktryny, ustalić nowe dogmaty, wszystko to, czego Kościół nigdy wcześniej nie widział i nie słyszał. Będą starali się spowodować, aby prawdziwy Kościół Boży utracił swój blask i w ten sposób wprowadzić nas wszystkich w New World Order (Nowy Porządek Światowy).

Mylna interpretacja Pisma

Wspólnym błędem wszystkich wymienionych odstępców jest ich interpretacja Dziejów 2:17

“I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny.”

Pomijając sens i kontekst tego fragmentu Pisma, heretycy używają go do wytłumaczenia rzekomych znamion “przebudzenia duchowego” takich jak spazmatyczny śmiech, upadki, drgawki, mówienie “językami” i inne temu podobne rzeczy, które wydarzyły się w różnych miejscach na ziemi zwłaszcza w latach 80-tych ubiegłego stulecia i zdarzają się do tej pory. Ich zdaniem jest to wstęp do wielkiego “odrodzenia świata” w czasie którego Kościół podbije i zdominuje narody.

Oczywiście nie jesteśmy przeciwko prawdziwym działaniom Ducha Świętego, które mogą mieć miejsce zgodnie z Jego suwerenną wolą. Można wtedy zaobserwować konkretne tego owoce w postaci prawdziwego nawrócenia do Chrystusa i poszukiwania przez wierzących prawdziwego uświęcenia. Niestety, wielu ludzi zostało oszukanych i w dalszym ciągu są oszukiwani przez fałszywe działanie “ducha” który nie jest Duchem Bożym. Szatan uwielbia przebierać się w religijność i udawać świętego. Jest doskonałym kłamcą i zwodzicielem, posiada też nadprzyrodzoną zdolność dokonywania fałszywych znaków i cudów.

“Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.” (2 Koryntian 11:14)

Wzbudza w nas smutek widok tylu drogich braci i sióstr zwiedzionych przez fałszywych apostołów, proroków oraz ewangelistów, spośród których wielu zdobyło wielką sławę działając w namaszczeniu które nie pochodzi od Boga. Grozi to całkowitym odstąpieniem od zdrowej doktryny naszego Pana Jezusa Chrystusa, co jest bardzo niebezpieczne.

Z tego powodu uważam, że warto było napisać ten artykuł, w którym z Biblią w ręku poddamy dokładnej analizie to wszystko, co dotyczy prawdziwego, jeśli tak można powiedzieć “przebudzenia” czy też “ożywienia” duchowego: jak powstało, czy się powtórzy i kiedy, oraz kogo dotyczy.

A więc, do rzeczy!

2. Narodziny Kościoła

Jeżeli chcemy mówić o prawdziwym ożywieniu, czy też odrodzeniu duchowym z przeszłości, musimy zacząć od momentu pojawienia się Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Narodziny Kościoła wydarzyły się owego błogosławionego dnia Pięćdziesiątnicy, gdy w Jerozolimie na zebranych w pokoju na górze uczniów zstąpił Duch Święty z całą swoją mocą i napełnił wszystkich tam zgromadzonych. (Dzieje Apostolskie 2 – trzymaj ten link otwarty bo będzie więcej odniesień do Dz. Ap. 2).

Jeśli z uwagą przyjrzymy się relacji z tego wydarzenia, zauważymy, że Duch Święty zstąpił najpierw na uczniów pochodzenia żydowskiego. Kościół, który w tym momencie się narodził składał się początkowo wyłącznie z wierzących Żydów. Jest to zgodne ze słowami Jezusa, że “… zbawienie pochodzi od Żydów.” (Jana 4:22b) Oni właśnie jako pierwsi zostali wybrani i wezwani aby głosić Ewangelię najpierw narodowi żydowskiemu a później wszystkim ludziom na ziemi. Na początku Bóg wzbudził naród Izraela aby zaniósł Słowo Boże całemu światu. Wprawdzie zawiedli oni jeśli chodzi o wykonanie tego, do czego zostali powołani, jednak Bóg po raz kolejny działał poprzez pierwszych uczniów Chrystusa, Izraelitów. Będąc napełnionymi Duchem Świętym mogli zanieść Ewangelię wszystkim ludziom. Tak narodził się Kościół Jezusa Chrystusa.

Zesłanie Ducha Świętego i związane z nim znaki

“Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom w którym siedzieli. Ukazały im się rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich.” (Dzieje 2:2-3)

Te pochodzące od Boga, nadprzyrodzone znaki nie wydarzyły się więcej w Nowym Testamencie. Powód wydaje się oczywisty, był to bardzo szczególny akt, dzięki któremu wszyscy tam obecni byli świadkami chwalebnej manifestacji Ducha Świętego w momencie Jego przybycia do Kościoła. Tenże Duch Święty, który wówczas objawił się z wielką mocą, pozostał i pozostaje do dzisiaj wraz z Kościołem Bożym do czasu, aż Kościół zostanie zabrany z tego świata. Możemy jeszcze dodać, że ten sam Duch Święty powróci z mocą na ziemię i spocznie na Izraelu, gdy Kościoła już tutaj nie będzie.

W dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy uczniowie Chrystusa znajdujący się w Jerozolimie zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w różnych językach. Wydarzyło się to jako znak dla niewierzących. (Zob. Dzieje 2:4-12). Uczniowie dali w ten sposób ustne świadectwo o Chrystusie w wielu różnych językach których używało się w owym czasie. Dało to Piotrowi okazję do wygłoszenia przemówienia.

Słysząc dobiegający szum i odgłos jakby gwałtownego wiatru, zdezorientowany tłum zebrał się wokół uczniów z zaciekawieniem starając się zorientować co się stało. Jedni byli zdumieni słysząc Galilejczyków mówiących w ich ojczystych językach, inni kpili sobie z nich tłumacząc całe wydarzenie jako skutek upojenia winem.

Możemy przypuszczać, że szydercy którzy kpili sobie z uczniów robili to, ponieważ słyszeli Galilejczyków mówiących niezrozumiałymi dla nich jezykami i wzięli ich dlatego za szalonych lub pijanych. Z pewnością większość z nich stanowili mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie znali języków używanych przez Żydów z Frygii, Egiptu, Pamfilii, Kapadocji itd.

Co ciekawe, wielu obrońców rzekomych manifestacji “Ducha” przejawiających się w formie jednoczesnego upadania dziesiątek ludzi, “upojenia duchem” i innych ekstrawagancji, cytują (Dzieje 2:2-13). W ten sposób wyrywają biblijna narracje z kontekstu i wpisują swoje rozumienie Pisma. W ten sposób starają się dowieść prawdziwości swoich praktyk i przekonać nas co do ich niebiańskiego pochodzenia… Tymczasem Słowo Boże naucza:

“Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku.” (1 Koryntian 14:40)

Nie ma czasu, ani możliwości aby wejść w głębszą debatę, ale jeśli dokładnie przeanalizujemy fragment z Dziejów 2 zdamy sobie sprawę, że absolutnie nic z tych rzeczy nie przydarzyło się pierwszym uczniom, gdy Duch Święty zstąpił na nich w dzień Pięćdziesiątnicy.

Wszystko co możemy zaobserwować w zachowaniu uczniów to:

A. Uczniowie pochodzący z Galilei mówili w różnych, zrozumiałych dla ludzi językach (wers 6)

B. W językach tych głosili wielkie dzieła Boże (wers 11)

C. Nie upadali, nie byli pijani ani “upojeni duchem”, tak jak to wyjaśnił sam apostoł Piotr (wers 15); nie wydawali swoimi ustami żadnych dziwnych dźwięków, nie krzywili się, itd.

D. Wręcz przeciwnie: przestrzegali jednej z zasad miłości: nie robili niczego niewłaściwego (1 Koryntian 13:5)

3. Wczesny deszcz

Piotr wstał i zabrał głos, przemówił do “mieszkańców Judei i Jerozolimy”, następnie wyjaśnił, że żaden z uczniów nie był pijany, po czym zacytował słowa proroka Joela (Dzieje 2:17-21) Przytaczając proroctwo Joela apostoł starał się wytłumaczyć im zaistniałe, jakże niezwykłe wydarzenie, którego byli bezpośrednimi świadkami. Chodziło o zesłanie Ducha Świętego i działanie Jego mocy. Piotr jednakże zdawał sobie sprawę z tego, że proroctwo Joela nie mogło mieć w tym momencie swojego kompletnego spełnienia. Jeśli dokonamy dokładnej analizy, zdamy sobie sprawę, że proroctwo to bardziej dotyczy końca obecnych czasów, ponieważ po wylaniu Ducha Świętego  natychmiast następuje “Dzień Pański”, który jest dniem Bożego gniewu. (Zobacz aktywne linki; Izajasz 13:7,9Ezekiel 30:3Joel 1:152:1,113:14Amos 5:18,20Abdiasz 15Sofoniasz 1:7Zachariasz 14:1,3Malachiasz 4:51 Tesaloniczan 5:22 Piotra 3:10)

“Dzień Pański” to straszne wydarzenie, a  nastąpi w związku z Wielkim Uciskiem, który jeszcze nie nadszedł na ten niegodziwy świat w którym żyjemy. (Objawienie 16 itd.) Jak to wszystko zrozumieć? Piotr mówi:

“Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela.” (Dzieje 2:16)

Piotr oznajmia tutaj wstępne, częściowe wypełnienie proroctwa (Joela 2:28:32). To, o czym jest mowa w Dziejach 2:16-21 nie obejmuje wszystkiego, co zostało przepowiedziane przez Joela 2:28-32. Jest to sytuacja określana mianem proroctwa podwójnej referencji. & Oznacza to że proroctwo ma częściowe wypełnienie w danym momencie i swoje pełne wypełnienie w innym, późniejszym czasie.

Jak wiemy, z tego proroctwa wypełniła się tylko jego pierwsza część, a mianowicie:

“I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować.” (Dzieje 2:17-18)

Reszta tego proroctwa nie została wypełniona ani za dni Piotra, ani do dnia dzisiejszego:

“I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pański, wielki i okazały.” (Dzieje 2:19-20)

Pełne wypełnienie proroctwa Joela, jak już powiedzieliśmy, nastąpi w dniach Wielkiego Ucisku, trwając do jego końca, ponieważ detale których dostarcza jeśli chodzi o słońce zamieniające się w ciemność i księżyc w krew, to są bezpośrednie zwiastuny przychodzącego w chwale Mesjasza.

Dla Żydów i w ziemi izraelskiej.

Tak jak Piotr zwrócił się w dniu Pięćdziesiątnicy do Izraelitów, również całkowite wypełnienie proroctwa Joela ma związek z Izraelem i z terytorium, które zajmuje. Zwróćmy uwagę, że wypełnienie to dokona się w jednym ściśle określonym czasie i miejscu. Możemy zauważyć, że czas ten nie jest już odległy:

“Oto bowiem w tych dniach i w tym czasie, gdy odwrócę niewolę ludu Judy i Jerozolimy; Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata, i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraela, które rozproszyły wśród narodów i podzieliły moją ziemię.” (Joela 3:1-2)

Od maja 1948 roku Izrael znowu istnieje jako państwo i jako naród, spełniając słowa proroka Izajasza:

“…Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród rodzi się od razu?…” (Izajasza 66:8)

W ciągu jednego dnia przywrócone zostało państwo Izrael. Od tego momentu zaczęło się odliczanie czasu. Prorok Joel powiedział, że Bóg zgromadzi wszystkie narody i sprowadzi je do doliny Jehoszafata. Tutaj będzie miała miejsce bitwa zwana Armageddonem. (Obj. 16:14-16)

Możemy jeszcze dodać, że uczniowie Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy doświadczyli nieco z tego, co wydarzy się pod koniec okresu Wielkiego Ucisku i ma związek z wylaniem Ducha Świętego, gdy naród izraelski zostanie naprawdę ożywiony i odrodzony. (Rzymian 11:26-27) Doprowadzi to do masowego nawrócenia ludzi na niespotykaną dotąd skalę oraz dokonywania wielkich cudów i znaków.

Nie możemy pominąć faktu, że ma to związek ze zbawieniem Żydów w okresie Wielkiego Ucisku, przed chwalebnym powrotem Jezusa Chrystusa. (Rzymian 11:25-27Objawienie 7:1-8)

Bóg jeszcze nie skończył z Izraelem.

Będziemy kontynuować ten temat w drugiej części artykułu.

SOLI DEO GLORIA

Deszcz wczesny, deszcz późny i Ożywienie Duchowe (Część II)

“I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach mojego Ducha. I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kto wezwie imię Pana, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła.” (Joela 2:28-32)

Kontynuując nasze rozważania z pierwszej części tego artykułu, możemy zauważyć, że cytowane przez apostoła Piotra proroctwo Joela 2:28-32 miało swoje częściowe wypełnienie w formie “wczesnego deszczu” podczas narodzin Kościoła Chrystusowego, który składał się wtedy wyłącznie z wierzących Żydów. Całkowite wypełnienie tego proroctwa danego Izraelowi, nastąpi w dniach bezpośrednio poprzedzających przyjście w chwale Pana Jezusa Chrystusa.  Wtedy to Izrael otrzyma wczesny i późny deszcz w tym samym czasie i w ten sposób wypełnią się słowa proroka Joela:

“I wy, synowie Syjonu, cieszcie się i radujcie w Panu, waszym Bogu. Da wam bowiem deszcz wczesny i ześle wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej.” (Joela 2:23)

Jeśli zwrócimy tutaj należytą uwagę spostrzeżemy, że proroctwo Joela skierowane jest nie do Kościoła tylko do Izraela. Dlatego błędem jest akceptowanie “teologii zastąpienia” która twierdzi, że wszystko dobre co zostało zawarte w Biblii dla Izraela, zostało przeniesione na Kościół. Nie jest to prawdą, ponieważ Bóg złożył Izraelitom obietnice, które nie mają nic wspólnego z Kościołem. Bóg zajmie się Izraelem podczas ostatnich siedmiu lat (ostatniego z 70 tygodni) z proroctwa Daniela (zobacz Daniela 9:24:27), a nastąpi to wówczas, gdy prawdziwy Kościół Boży zostanie już zabrany z tej planety i przeniesiony do niebios.

Dlatego oczekiwane przez wielu ludzi “wielkie ożywienie duchowe”, które mogłoby rzekomo  nastąpić w którymkolwiek momencie, nie dotyczy ani Kościoła, ani chwili obecnej. Biblijnie patrząc, ma ono związek z końcowym okresem Wielkiego Ucisku i z Izraelem, a gdy już nastąpi, wypełnią się słowa proroka Zachariasza:

“I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimon na równinie Megiddo.” (Zachariasza 12:10-11)

Wtedy właśnie Żydzi rozpoznają prawdziwego Mesjasza po tym jak zdadzą sobie sprawę z tego, kim jest antychryst (udający tylko Mesjasza). I wówczas cały Izrael zostanie zbawiony:

“I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.” (Rzymian 11:26-27)

Deczcz wczesny i późny

W Izraelu są dwie pory deszczowe: wiosna i jesień. Wiosną, po deszczach w kwietniu i maju, zbierane są zboża. Następnie jesienią, po deszczach we wrześniu i październiku, zbierane są owoce. Tak więc pierwszy deszcz nazywany jest wczesnym, a drugi późnym deszczem, a pomiędzy nimi jest lato.

Latem w Izraelu nie pada deszcz. To samo możemy zauważyć w życiu duchowym. “Wczesny deszcz” spadł owego błogosławionego dnia Pięćdziesiątnicy na wierzących w Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Wszyscy oni byli izraelitami. Wkrótce potem ludzie z narodów uwierzyli w Ewangelię, natomiast Izrael zaczął stopniowo oddalać się od wiary i dlatego został tymczasowo odsunięty z powodu zatwardziałości serca. Izrael znalazł się w porze duchowego lata, duchowej suszy, gdy deszcz nie pada.

Ale nadchodzi chwila, gdy Izrael otrzyma podwójną porcję deszczu, jednocześnie deszcz wczesny i późny. W ten sposób wypełni się kolejne proroctwo:

“…Da wam bowiem deszcz wczesny, i ześle wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej. I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata zjedzone przez szarańczę, larwę, robactwo i gąsienicę, moje wielkie wojsko, które wysyłam na was.” (Joela 2:23-25)

Izrael – Boży zegar

Izrael to swego rodzaju zegar dla narodów, który w sensie duchowym jakby zatrzymał się, jeśli chodzi o samych Izraelitów. Znajdujemy się w okresie zwanym “czasem pogan”, którego odpowiednikiem jest suche lato w Izraelu. To jest czas Kościoła oraz, jak do tej pory, bardzo niewielkiego deszczu dla Izraela.

Wielu Żydów dostąpiło zbawienia, gdy przyszedł pierwszy deszcz (Dzieje 2 itd.), gdy został założony Kościół Boży. Ale tak jak Bóg to obiecał, na naród izraelski spadnie jednocześnie deszcz wczesny i późny; będzie wtedy miało miejsce jedyne Wielkie Przebudzenie o którym wspomina Biblia przed chwalebnym przyjściem Chrystusa Króla. Czytamy w Liście do Rzymian:

“Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.” (Rzymian 11:25-26)

Ten późny deszcz dla Izraela będzie tak obfity, jak deszcz wiosenny i jesienny razem.

Tak, jak to powiedział prorok Joel a później powtórzył apostoł Piotr, Bóg wyleje swego Ducha na wszelkie ciało (Joela 2:28; Dzieje 2:17). To , co wydarzyło się w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy to tylko przedsmak kompletnego wypełnienia tego proroctwa. Duch Święty został wylany na “dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy”. Musimy ten fakt podkreślić, ponieważ jest to kluczowe dla zrozumienia całego zagadnienia.

Ten pierwszy, wczesny deszcz, czyli moc Ducha Świętego spadł właśnie na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy. Również u proroka Zachariasza czytamy:

“I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy…” (Zachariasza 12:10)

Do kogo zwrócił się apostoł Piotr wraz z jedenastoma w swojej przemowie? Oczywiście zwrócił się do Żydów, czyli do “domu Dawida i do mieszkańców Jerozolimy (Dzieje 2:14). Wczesny deszcz spadł w Jerozolimie na jej mieszkańców oraz na tych, którzy znajdowali się tam przejazdem w związku ze świętem Pięćdziesiątnicy. Nie zapominajmy jednak, że to była tylko namiastka kompletnego wypełnienia się tego proroctwa.

A zatem, kiedy i na kim wypełni się w całości proroctwo Joela? Wylanie Ducha Świętego na niespotykaną dotąd i niewyobrażalną skalę, jakby jednoczesny deszcz wiosenny i jesienny, nastąpi pod koniec Wielkiego Ucisku, po otwarciu szóstej pieczęci, gdy pojawią się wielkie znaki na ziemi i na niebie:

“I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew.” (Objawienie 6:12)

Porównajmy to z (Dzieje 2:19-20 lub Joela 2:30-32):

“I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański wielki i okazały.”

Wszystko to nastąpi tuż przed chwalebnym przyjściem Pana do tego bezbożnego świata i będzie to coś strasznego dla wszystkich Jego wrogów. (Zob. Objawienie 19:11-21)

Ten wczesny i późny deszcz spadnie poraz drugi i ostateczny również na dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy, wypełniając całkowicie proroctwo Zachariasza:

“I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie…” (Zachariasza 12:10-11)

W tym czasie wypełni się również ostatnia część proroctwa Joela:

“I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach które Pan powoła.” (Joela 2:32)

Wspomniana tutaj resztka to w większości będą Izraelici. (Zob. Dzieje 2:17-18)

Od Żydów do ludzi z narodów

Gdy poraz pierwszy spadł wczesny deszcz w dniu święta Pięćdziesiątnicy, pierwszymi którzy otrzymali dar Ducha Świętego byli wierzący spośród Żydów. Niedługo potem łaska zbawienia objęła również pogan (Dzieje 10). To pozwoliło na uformowanie się Kościoła Chrystusowego jako całości, składającego się zarówno z nawróconych Żydów jak i z wierzących spośród narodów. To samo wydarzy się gdy spadnie jednocześnie deszcz wczesny i późny podczas Wielkiego Ucisku. Tak jak dar Boży w osobie Ducha Świętego został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy najpierw na dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy, czyli krótko mówiąc na Żydów i później na pogan, taka sama kolejność będzie poraz drugi. Gdy dla Izraela zakończy się suche lato i spadnie na nich deszcz o olbrzymiej intensywności, w dużym stopniu obejmie on również ludzi z narodów, których Bóg powoła w tym czasie aby dostąpili zbawienia. Biblia mówi o nich w (Mateusza 25:31-46), gdzie Pan postawi ich po swej prawej stronie, oddzielając swoje owce od kóz. Druga grupa opisana jest w (Objawienie 7:9-17) jako “…wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach.” (Objawienie 7:9)

Zauważmy, że cały ten niezliczony tłum ludzi to są ci, którzy podczas Wielkiego Ucisku zginęli męczeńską śmiercią zadaną im przez antychrysta i fałszywego proroka, i pojawiają się przed tronem Boga. Pomimo tego, że dosięgła ich śmierć, idą do nieba:

“…To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.” (Objawienie 7:14)

Na tym właśnie polega Wielkie Przebudzenie, do którego dojdzie dopiero w czasie Wielkiego Ucisku, a którego wielu wierzących błędnie i bezskutecznie oczekuje już teraz, jako swego rodzaju przednówka do ustanowienia przez kościół Królestwa Bożego.

Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że jedyne Ożywienie lub inaczej mówiąc Przebudzenie Duchowe i związane z nim masowe nawrócenie do Chrystusa Mesjasza o którym wspomina Słowo Boże, nie będzie mieć miejsca teraz, tylko pod koniec Wielkiego Ucisku i skoncentruje się na Izraelu. Ponadto musimy dodać, że wymienione tutaj “Przebudzenie” będzie oznaczało, że wielu, jeśli nie większość spośród tych, którzy nawrócą się do Jezusa Chrystusa Mesjasza, oddadzą swoje życie na męczeńską śmierć z powodu swojej wiary. (Objawienie 20:4)

Dlatego nie należy rozumieć “przebudzenia” jako wydarzenia, które zmieni nasze społeczeństwo i będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się antychrystowi i wprowadzanemu przez niego systemu rządu światowego. To będzie mogło nastąpić jedynie wraz z chwalebnym przyjściem z nieba Mesjasza, Jezusa Chrystusa i w konsekwencji ustanowienie Jego Królestwa Tysiącletniego. (Zob. Objawienie 19:11-2120:1-6)

2. Armia Joela

“Rozgłoście to wśród pogan, ogłoście wojnę z pobudźcie wojowników, niech przybędą i niech wyruszą wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie wasze lemiesze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy; kto słaby, niech powie: Jestem silny. Zgromadźcie się i przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody – zbierzcie się. Sprowadź tam, Panie, swoich wojowników. Niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.” (Joela 3:9-12)

W wielu zborach na całym świecie śpiewa się hymny i pieśni inspirowane przez powyższe wersety. Najbardziej popularny z nich, w języku hiszpańskim nosi tytuł “Clamor de guerra” (Okrzyk wojny). Robiony jest błąd w interpretacji, ponieważ proroctwo Joela, do którego nawiązują owe hymny, nie mówi o walce duchowej przeciwko siłom i władzom ciemności (Efezjan 6:12), tylko o czymś zupełnie innym. Jeśli przyjrzymy się dokładnie tekstowi, zauważymy, że owi waleczni mężowie, którzy mają być pobudzeni, to nikt inny, tylko nieprzyjaciele Boga. To jest armia antychrysta, która będzie usiłowała zniszczyć Żydów w sposób ostateczny, są zatem wrogami, którzy zostaną unicestwieni przez samego Pana Jezusa w Armageddonie!

Słowa tego proroctwa bez wątpienia stały się inspiracją dla teologii dominionizmu. Istnieje nawet ruch charyzmatyczno-neopentekostalny zwany po angielsku “Joel’s Army”, który wyciągając z kontekstu wspomniane proroctwo odnoszące się do armii powołanej w celu zniszczenia Izraela, stara się nam wmówić, że owe wojsko składa się z mężów Bożych, rzekomych wielkich apostołów i proroków, którzy dokonają niezwykłych znaków i cudów w celu rozprawienia się z wrogami Boga i ustanowienia Królestwa na ziemi.

Joel’s Army, zwana również “Manifest Sons of God” to ruch dominionistyczny który naucza, że w dniach ostatecznych powstanie nowa generacja chrześcijan, prowadzona przez przywódców mających nadprzyrodzoną moc, dzięki której będą mogli podporządkować sobie wszystkich mieszkańców ziemi.

Niczego takiego nie będzie, a wszystko wręcz przeciwnie!

Joel’s Army mylą się zarówno co do tekstu jak i kontekstu. Armia o której jest mowa w proroctwie Joela nie będzie się składała z “niezwyciężonych chrześcijan”, ponieważ Kościół zostanie wcześniej pochwycony do nieba. To będą hordy antychrysta maszerujące przeciwko Żydom umacniającym się w Jezusie Chrystusie, którego nieco wcześniej poznają i zaakceptują jako Mesjasza. (Zachariasza 12:8,1013:1Rzymian 11: 26-27)

Dlatego nie jest to proroctwo na obecne czasy, jego kontekst i wypełnienie związane są z bitwą Armageddonu (Zachariasza 12:9Joela 3:12-15Daniela 2:449:277:26-27Objawienie 16:13-14; 16; 19: 11-21 itd.) Wszędzie tutaj jest mowa o ostatniej i najbardziej niszczącej wojnie, którą niektórzy nazywają Trzecią Wojną Światową.

Zauważmy, że proroctwo (Joela 3:9-12) to wezwanie narodów do stawienia się w określonym miejscu, aby w rezultacie zostały one zwyciężone i zniszczone przez samego Pana podczas jego chwalebnego przyjścia:

“I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie.” (Zachariasza 12:9)

Jest to jedna z charakterystycznych cech “Dnia Pańskiego”. (Amosa 5:18-20) Mówi on:

“Czy dzień Pana nie jest ciemnością, a nie światłością? Mrokiem bez żadnej jasności?”

Porównajmy teraz z (Joela 2:10-11):

“Przed nimi zadrży ziemia, niebiosa się poruszą, słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. A Pan wyda swój głos przed swoim wojskiem, gdyż jego obóz jest ogromny, gdyż mocny jest ten, który wykonuje jego słowo. Wielki jest bowiem dzień Pana i bardzo straszliwy! Któż to zniesie? (Joela 2:10-11)

Teolodzy i nauczyciele dominionizmu popełniają zawsze ten sam błąd, alegoryzując Pismo Święte i używając go w taki sposób aby je dostosować do obrony ich własnej fałszywej doktryny. Typowa eisegeza.

Dlatego, bracia, nie dajmy się zwieść! Jesteśmy ciałem Chrystusa, a nasza ojczyzna i nadzieja nie znajdują się na ziemi, tylko w niebie, “skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.” (Filipian 3:20), aby zawsze już być z Panem (1 Tesaloniczan 4:17b).

Zbawienie dla Żydów

“I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie, jak powiedział Pan, to jest w resztkach, które Pan powoła. (Joela 2:32)

Tak będzie wyglądać ostateczne wypełnienie tego proroctwa. Jak widzimy, będzie to miało miejsce w Jerozolimie i dotyczyć będzie Żydów, którzy zostaną ocaleni przed zagładą z ręki antychrysta i jego wojsk zmierzających do ziemi Izraela. W ten sposób Bóg przywiedzie naród izraelski do pokory i upamiętania.

A zatem “Armia Joela” nie jest od Boga, tylko od szatana i będzie próbować unicestwić naród Izraela przy końcu dni (Joela 3:9-15). Zostanie jednak zniszczona przez Mesjasza, który przybędzie we własnej osobie, a wraz z nim także chwalebny Kościół Boży.

Podsumowanie

Według nauczycieli doktryny dominionizmu narody i rządy, królowie i książęta poddadzą się zwierzchnictwu i władzy Kościoła, i w ten sposób na świecie zostanie ustanowiony pokój, dobrobyt i porządek. Dlatego, zamiast oczekiwać chwalebnego przyjścia Chrystusa mają oni zupełnie inny cel: ustanowienie Królestwa pomimo nieobecności Króla. Jakże wielkie kłamstwo i zwiedzenie ukrywa się za tą fałszywą filozofią!

Doktryny Pochwycenia, Wielkiego Ucisku, apostazji w Dniach Ostatecznych i pojawienia się na świecie w sensie dosłownym antychrysta jako syna zatracenia, uważane są przez wielu wpływowych dominionistów i ich naśladowców za błędy i klasyfikowane są przez nich jako kłamstwa.

Zastanówmy się. Jeśli nie będzie Wielkiego Ucisku, nie ma potrzeby czuwania, jeśli nie będzie apostazji, nie ma potrzeby rozpoznawania fałszywych nauk, pozostaje tylko oczekiwanie na “błogosławieństwa”. Obecnie wielu chrześcijan jest zwodzonych i oszukiwanych, znajdując się w niebezpieczeństwie, ponieważ martwią się, w jaki sposób dokonać transformacji tego świata aby nim rządzić “dla Chrystusa”, zamiast koncentrować się na tym co jest w górze, żyć na ziemi jako pielgrzymi i cudzoziemcy (Hebrajczyków 11:9-10) i jako obywatele nieba (Filipian 3:20) oraz oczekiwać na przybycie Oblubieńca po swoją Oblubienicę.

Bądźmy mądrzy. Wierzmy Panu i temu, co jest zawarte w Jego Słowie.

SOLI DEO GLORIA

# Teologia dominionizmu (co to jest dominionizm) – link po angielsku, ponieważ w języku polskim jest on wyjątkowo ubogi.

& Jest to sytuacja określana mianem proroctwa podwójnej referencji. – informacja czym jest proroctwo podwójnej referencji pochodzi ze strony losowo wybranego kościoła.

mirodublinBlog at WordPress.com.